Has arribat al document Pàgina d'inici Accés directe als continguts
Agència de Residus de Catalunya

8a Jornada: LA GESTIÓ DE RESIDUS COM A SUBPRODUCTES
Barcelona, 30 de maig de 2013

  Formulari d'inscripció
30.05.2013
Casa del Mar
C. Albareda, 1-13 08004 BARCELONA
Enllaç extern a Google maps
  *Nom / Nombre
  *Cognoms / Apellidos
  *DNI - NIF
  *Correu electrònic
   / Correo electrónico
  *Telèfon / Teléfono
  *Empresa/Organització/Particular/
   Empresa/Organización/Particular/
  Càrrec / Cargo
   Adreça / Dirección
   Codi Postal / Código Postal
   Municipi / Municipio
   Pais / Pais
 
  JUSTIFICANT D'ASSISTÈNCIA / JUSTIFICANTE DE ASSTENCIA
  Necessitaré justificant d'assistència a les jornades
Necesitaré justificante de asistencia a las jornadas
 
  PER ORGANITZAR EL SEGON BLOC DE LA JORNADA CAL QUE ENS INDIQUEU EL SEGÜENT /
  PARA ORGANIZAR EL SEGUNDO BLOQUE DE LA JORNADA ES NECESARIO QUE NOS INDIQUE LO SIGUIENTE
La meva empresa és oferent de subproductes
Mi empresa es oferente de subproductos
  La meva empresa és demandant de subproductes
Mi empresa es demandante de subproductos
  La meva empresa és oferent i demandant de subproductes
Mi empresa es oferente y demandante de subproductos
  Altres (consultories, administracions, etc)
Otros (consultorías, administraciones, etc
     
 La meva empresa pertany a un dels sectors següents: / Mi empresa pertenece a uno de los sectores siguientes:
 
01- Químic
01- Químico
06- Tèxtil
06- Textil
11- Animals i vegetals
11- Animales y vegetales
  02- Plàstic
02 - Plástico
07- Goma i Cautxú
07- Goma y caucho
12- Petrolier i olis
12- Petrolero y aceites
  03- Metàlic
03- Metálico
08- Vidre
08- Vidrio
13- Ferralla i escòria de siderúrgia
13- Chatarra y escoria de siderurgia
  04- Paper i cartró
04- Papel y cartón
09- Cuir i Pell
09- Cuero y piel
14- Diversos
14- Varios
  05- Fusta
05- Madera
10- Runes i minerals
10- Escombros y minerales
15- Envasos
15- Envases
         
 La meva empresa compta amb el següents procesos industrials: / Mi empresa cuenta con los siguientes procesos industriales:
 
01- Trituració
01- Trituración
02- Grancejat
02- Granceado
03- Aglomeració
03- Aglomeración
  04- Pel·letització / densificació
04- Pelletización / densificación
05- Rentat
05- Lavado
06- Injecció
06- Inyección
  07- Extrusió
07- Extrusión
08- Tallat (làser, raig d'aigua, CNC...)
08- Corte (láser, chorro de agua, CNC)
09- Laminat
09- Laminado
  10- Calantrat
10- Calandrado
11- Premsat
11- Prensado
12- Troquelat
12- Troquelado
  13- Altres
13- Otros
       
   
 Descriu i codifica quins residus us interessaria gestionar com a subproducte (amb un màxim de tres residus):
 Describe y codifica qué residuos le interesaría gestionar como subproducto (con un máximo de tres residuos):
 
  Codi CER (6 dígits)/
Código CER (6 dígitos)
Descripció
Descripción
1.
2.
3.
 RECORDEU QUE A LA JORNADA ES POT PORTAR UNA PETITA MOSTRA DEL RESIDU QUE GENEREU
RECUERDE QUE EN LA JORNADA SE PUEDE LLEVAR UNA PEQUEÑA MUESTRA DEL RESIDUO QUE GENERA

*=camp obligatori / campo obligatorio
           
   
 

 

A l'efecte d'allò que estableix la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals proporcionades es recolliran i tractaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya amb domicili al c/ Doctor Roux núm. 80, 08017- Barcelona. Aquest fitxer té com a finalitat procedir a l’adequada gestió de la informació de contacte de persones. Les dades incloses són facultatives i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de mantenir contactes futurs. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació es podrà dur a terme, en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya a l’adreça abans indicada.
El titular de la dada dóna el seu consentiment perquè totes les dades personals puguin ser tractades per l’Agència de Residus de Catalunya, amb l’únic objectiu d'oferir algun servei relacionat amb les finalitats abans indicades.