Agència de Residus de Catalunya


Consulta al catàleg de residus de Catalunya
Catàleg de residus de Catalunya (Arxiu en format PDF 661 KB)
Laboratoris acreditats pel Departament de Territori i Sostenibilitat segons l'Ordre 1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus
 
Índex de grups
02 Residus de l'agricultura, escorxadors i residus de la indústria alimentària.
03 Residus de la indústria de la fusta i del sector del paper.
04 Residus de la indústria de la pell i de la indústria tèxtil.
05 Residus de la refinació de petroli i de la regeneració d'olis minerals.
06 Residus inorgànics de processos químics.
07 Residus orgànics de processos químics.
08 Residus de formulació, fabricació, distribució i utilització (FFDU) de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), segelladors, resines i tintes d'impressió.
09 Residus de la indústria fotogràfica.
10 Residus inorgànics de processos tèrmics (centrals tèrmiques, foneries...).
11 Residus inorgànics que contenen metalls procedents de tractament i revestiment de metalls: hidrometal·lúrgia no fèrria i galvanotècnia.
12 Residus de mecanització, emmotllament i tractament de superfícies de metall i plàstic.
13 Olis usats (excepte olis comestibles i els de categoria 05), emulsions olioses i mescles aigua-hidrocarburs i residus oliosos de navegació.
14 Dissolvents i residus de substàncies orgàniques utilitzades com a dissolvents (excepte els del grup 08).
15 Envasos i embalatges bruts, adsorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció, residus de neteja de cisternes i tancs, i residus d'operacions de manteniment.
16 Residus no especificats anteriorment en el catàleg (equips industrials, gasos, productes químics de laboratori, residus d'explosius, moviment de terra i indústria de productes minerals).
17 Residus de construcció, demolició i dragatge.
18 Residus generats per activitats sanitàries, incloent-hi els centres veterinaris i d'investigació.
19 Residus d'instal·lacions tractadores de residus i de plantes de tractament d'aigües i d'aigües residuals.
20 Residus generals, incloent-hi les fraccions recollides selectivament.